Általános Szerződési Feltételek

1. ÁSZF hatálya

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) az AXEL Professional Softwares Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett https://www.holaszamla.hu és a https://app.holaszamla.hu weboldalakon elérhető Szolgáltatásokra terjed ki.

Az ÁSZF érvényes valamennyi, a Weboldalt látogató (a továbbiakban: Weblaplátogató) és a Szolgáltató által biztosított Szolgáltatást igénybe vevő felhasználóra (a továbbiakban: “Felhasználó”), valamint a Felhasználók által regisztrált valamennyi felhasználóra is.

Jelen dokumentumban a "Cégünk", "Szolgáltató", "HolaSzámla", "Holaszamla.hu", kifejezések egyaránt az AXEL Professional Softwares Kft.-re utalnak.

A Szolgáltató fenntartja a jogot az ÁSZF egyoldalú módosítására. Az ÁSZF módosítását a magyar, illetve az Európai Unió által megalkotott jogszabályok változásai is szükségessé tehetik.

A szolgáltató az ÁSZF módosításáról köteles a Felhasználókat értesíteni.

Az ÁSZF mindenkori módosítása a közzétételkor lép hatályba. A módosítás közzétételét követően a Felhasználó bármely Szolgáltatás ismételt igénybevételével elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el az ÁSZF rendelkezéseit.

Jelen ÁSZF 2021. május 3. napjától érvényes.

2. Szolgáltató adatai

 • Cégnév: AXEL Professional Softwares Korlátolt Felelősségű Társaság
 • Székhely: 6000 Kecskemét, Dobó István krt. 13. III/11.
 • Levelezési cím: 6000 Kecskemét, Dobó István krt. 13. III/11.
 • Cégjegyzékszám: 03-09-123443
 • Adószám: 23588790-2-03
 • E-mail cím: info@holaszamla.hu
 • Telefonszám: +3615100080

3. Fogalmi meghatározások

 • Adatkezelési Szabályzat: A Szolgáltató adatkezelési szabályzatát jelenti.
 • Alkalmazás: A https://app.holaszamla.hu oldalon elérhető regisztáció, és előfizetés után igénybe vehető Szolgáltatásokat jelenti.
 • ÁSZF: A jelen általános szerződési feltételeket jelenti.
 • Előfizetés / Előfizetési szerződés: A Szolgáltató és a Felhasználó között a Regisztráció után megvásárolható Szolgáltatásokat jelenti. A Regisztráció során tett nyilatkozatok, az Adatkezelési Szabályzat, és az ÁSZF elfogadása útján jön létre.
 • Előfizetési díj: A megvásárolt Előfizetésért fizetendő díjat jelenti.
 • Előfizetési időszak: Az az időtartam, amire a Felhasználó megvásárolja a Szolgáltatást.
 • Fél / Felek: A Szolgáltatót és / vagy a Weblaplátogatót jelenti.
 • Felhasználó: Olyan személy, aki Weboldalunkon a Regisztrációval vagy fiókjába történő belépéssel azonosította magát.
 • Harmadik fél: Olyan szolgáltató, akinek a szolgáltatását a Felhasználó vagy a Szolgáltató az Alkalmazáson keresztül igénybe veszi.
 • Honlap / Weboldal / Weblap: A Szolgáltató által üzemeltetett https://www.holaszamla.hu és https://app.holaszamla.hu internetes weboldalt, és a holaszamla.hu minden egyes aldomainje.
 • Meghívó: Az Alkalmazásból küldött meghívót jelenti, mely által a Meghívott személy regisztrálni tud annak érdekében, hogy hozzáférhessen annak a cégnek az adataihoz, számláihoz, nyugtáihoz, amelyhez a meghívót kapta.
 • Meghívott: Az a személy, aki részére a Meghívó elküldésre került.
 • Próbaidőszak: Azt az időszakot jelenti, amely alatt a Szolgáltató a Szolgáltatást kipróbálás céljából ingyenesen nyújtja a Felhasználók, illetve az Ügyfelek részére.
 • Regisztráció: A Felhasználók Weboldalon történő regisztrációja.
 • Szolgáltatás: A Szolgáltató által a Weboldalon keresztül nyújtott szolgáltatásokat, információkat jelenti, melyből három félét különböztetünk meg: ingyenes, regisztráció nélkül elérhető szolgáltatások ; ingyenes, regisztráció után elérhető szolgáltatások ; díjköteles szolgáltatások
 • Szolgáltató: A Bevezetés, az ÁSZF hatálya pontban meghatározott gazdasági társaságot jelenti.
 • Ügyfél: Azt a jogi személyt vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságot, egyéb jogi személyt, illetve egyéni vállalkozót jelenti, aki a Regisztrációt követően a díjköteles Szolgáltatásokat igénybe veszi.
 • Weblaplátogató: Minden olyan látogatót és Felhasználót jelent, aki a Weboldalt, vagy az Alkalmazást használatba veszi (beazonosítás nélkül is).

4. Szolgáltató jogai és kötelezettségei

4.1 Jogok és kötelezettségek

A Szolgáltató lehetővé teszi a Szolgáltatások igénybevételét a Weboldalon keresztül.

A Szolgáltató jogosult bármely Felhasználó bármely Szolgáltatáshoz történő hozzáférését felfüggeszteni, ha alappal feltételezi, hogy a Szolgáltatás igénybevételére az adott Felhasználó által nem jogszerűen kerül sor, ideértve a jelen ÁSZF megsértését.

A Szolgáltató a Szolgáltatások mindenkori árát, és annak tartalmát elérhetővé teszi. A Szolgáltató jogosult az Előfizetési díjak egyoldalú módosítására, melyet szintén elérhetővé tesz.

A Szolgáltató az Előfizetési szerződés felmondását követően az Előfizetési díjakat nem fizeti vissza.

A Szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy egyes csoportok számára kedvezőbb ár igénybevételét biztosítsa.

A Szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy bármikor, bármilyen, változtatást, javítást hajthasson végre a Honlapon, a funkciókat, a Weboldal és az Alkalmazás működését bármikor megváltoztathassa előzetes figyelmeztetés nélkül.

Felhasználó a Regisztrációkor hozzájárulását adja, és ezáltal a Szolgáltató jogosulttá válik a Weboldalon regisztráló Felhasználók cégnevét és logóját referenciaként felhasználni weboldalain, illetve marketing kampányai során.

A Szolgáltató köteles mindent megtenni annak érdekében, hogy a Szolgáltatás folyamatos rendelkezésre állását biztosítsa, azonban az internet hálózat, vagy bármely Harmadik fél rendszerének működésbeli zavaraiból adódó veszteségekért és hibákért a Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal. A Szolgáltatások hozzáférhetőségének idejét nem növeli a Harmadik fél által biztosított külső alkalmazások és Szolgáltatások által okozott kiesés, akkor sem, ha az adott szolgáltatást a Szolgáltató biztosítja.

A Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy elérhetőségeire megküldött levelekben megadott adatokat, üzleti titkokat bizalmas információként kezeli.

A Szolgáltató bárminemű nyilatkozatot, igazolást csak az illetékes hatóságok számára, vagy a törvényben meghatározott cégek, illetve személyek, hivatalok részére adhat ki, Felhasználó kérésére nem.

4.2 Felelősség

A Honlapon található információk jóhiszeműen kerültek felhelyezésre, kizárólag tájékoztató célt szolgálnak, az információk pontosságáért nem vállalunk felelősséget.

Sem Szolgáltató, sem alkalmazottai, sem megbízottja nem vállal felelősséget azokért az esetleges veszteségekért, károkért, költségekért, amelyek a Honlapra történő belépésből vagy annak használatából eredhetnek. Felhasználó a Honlapot kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért.

A Szolgáltató oldalai olyan linkeket tartalmazhatnak, amelyek más Szolgáltatók oldalaira vezetnek. Ezen Szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért Szolgáltató nem vállal felelősséget.

Szolgáltató nem vállal felelősséget a Weboldal látogatásakor felmerülő működési, illetve tartalmi hibákért vagy hiányosságokért, illetve a hibás adatok megadásából eredő esetleges károkért.

5. Felhasználó és Weblaplátogató jogai és kötelezettségei

5.1 Általános információk

A Szolgáltató által fenntartott Honlap egy részét minden Felhasználó elérheti Regisztráció nélkül is, azonban egyes Szolgáltatások előzetes Regisztrációhoz kötöttek.

Felhasználó köteles gondoskodni arról, hogy a Honlap használata során más személyek jogait vagy a jogszabályokat se közvetlenül, se közvetett módon ne sértsen.

Az önkéntes Regisztrációkor a Weblaplátogató hozzájárul az általa megadott adatok tárolásához az Adatkezelési Szabályzatban leírtak szerint.

5.2 Díjfizetési kötelezettség

Az Ügyfél az általa választott Szolgáltatás díjának megfizetésére köteles, amennyiben az díjköteles Szolgáltatás.

5.3 Adatok valódisága

A Felhasználó felelősséggel tartozik a Regisztráció során az általa megadott adatok hitelességéért és valódiságáért, melyet a Szolgáltató a Szolgáltatás biztosítása előtt ellenőrizhet.

A Felhasználó a Regisztráció során általa megadott adatokban és információkban történő bármilyen változásról köteles a Szolgáltatót haladéktalanul, de legkésőbb a változást követő 7 munkanapon belül értesíteni. Az ennek elmulasztásából eredő károkért a Szolgáltató nem vállal felelősséget.

5.4 Biztonság

A Regisztráció során megadott felhasználói hozzáférési adatok titokban tartásáért kizárólag a Felhasználó felelős. A Szolgáltató az ebből adódó károkért nem tartozik felelősséggel.

A Felhasználó vállalja, hogy a Szolgáltatás használatát követően abból kijelentkezik. Ezen kötelezettségek elmulasztásából eredő károkért a Szolgáltatót semmilyen felelősség nem terheli.

Amennyiben Felhasználó tudomására jut, hogy a Regisztráció során megadott bejelentkezési adataihoz jogosulatlan személy hozzájuthatott, köteles haladéktalanul megváltoztatni jelszavát, ha pedig feltételezhető, hogy az adott személy a használattal bármilyen módon visszaél, köteles haladéktalanul értesíteni a Szolgáltatót. A fenti kötelezettségek elmulasztásából eredő károkért a Szolgáltatót semmilyen felelősség nem terheli.

A Felhasználó vállalja, hogy csak olyan személyt hív meg Meghívó útján az Alkalmazás használatára, aki jogosult a Felhasználó által képviselt cég adataihoz, NAV kódjaihoz, a NAV rendszeréből lekért számlák, pénztárgépi bejegyzések és nyugták adataihoz történő hozzáféréshez.

5.5 Jogszerű használat

A Szolgáltatás kizárólag a hatályos jogszabályok keretei között, más személyek, illetve a HolaSzámla jogainak sérelme nélkül, és a jelen ÁSZF betartása mellett használható.

Weboldalainkat tilos jogszabályba ütköző módon látogatni és felhasználni. Szigorúan tiltott továbbá Weboldalaink és Alkalmazásaink elemzése, feltörése, nem rendeltetésszerű használata, módosítása, nem publikus információk megszerzése, illetve ezekre történő kísérlet is.

A Szolgáltatás technikai működésének elemzése, annak nem rendeltetésszerű használata szigorúan tiltott.

5.6 Jóhírnév védelme

A Felhasználó köteles a Szolgáltató jóhírnévhez való jogát tiszteletben tartani és megőrizni. A jóhírnévhez fűződő jogának a megsértése a jelen ÁSZF alapján súlyos szerződésszegésnek minősül.

5.7 Hozzáférés

A Weblaplátogatónak joga van hozzáférni a Szolgáltatáshoz, amelyre regisztrált, vagy melyre előfizetett a Használati Útmutatóban leírtak szerint.

A Weblaplátogatónak joga van hozzáférni adataihoz, melyeket a Szolgáltató az Adatkezelési Szabályzatban leírtak szerint kezel.

6. Alkalmazás megrendelése, igénybevétel feltételei

6.1 Technikai feltételek

A Szolgáltató Szolgáltatásának igénybevételéhez az Ügyfélnek rendelkeznie kell megfelelő hardver és szoftver környezettel:

 • Internethasználatra alkalmas számítógép, mobiltelefon, tablet
 • Szélessávú internet kapcsolat
 • Legfrissebb verziójú Google Chrome böngésző

6.2 Alkalmazás

A HolaSzámla előzetes Regisztrációt követően lehetőséget biztosít a bejövő és kimenő számlák, nyugták letöltésére a NAV rendszeréből.

Szolgáltatásunk lényegi része, hogy a Felhasználó által megadott NAV kódok segítségével a hatóság által biztosított API interfészen keresztül letölti a bejövő és kimenő számlákat, valamint a kimenő pénztárgépes nyugtákat és ezen bizonylatokat Felhasználó megtekintheti, exportálhatja, és emelett számos egyéb funkciót nyújtunk számára, melyek egy részét ingyenesen kipróbálhatja.

A Szolgáltató a NAV rendszeréből a Szolgáltatás igénybevevőjének adószáma alapján történő lekérdezéssel automatizáltan veszi át a Szolgáltatást igénybe vevője részére kiállított számlákat. A Szolgáltató a számlák könyvelését, iktatását semmilyen formában nem végzi, az a Szolgáltatást igénybe vevő könyvelőjének a külön feladata.

A NAV Online Számla rendszerében külön erre vonatkozó regisztrációra van szükség, mely alapján a Szolgáltató jogosult csatlakozni és adatokat lekérni a NAV rendszeréből.

Mivel a Szolgáltatás működése Harmadik féltől is függ, amennyiben a Harmadik fél rendszerében üzemszünet, üzemzavar áll fenn, akkor a Szolgáltatás is szünetelhet, annak ellenére, hogy a Szolgáltató mindent megtesz azért, hogy a Szolgáltatás folyamatos rendelkezésre állását biztosítsa a Felhasználó részére. Ebből adódó esetleges károkért a Szolgáltató semmiféle felelősséget nem vállal.

6.3 Regisztráció

A Szolgáltatást kizárólag 18. életévüket betöltött személyek vehetik igénybe.

Előzetes írásos engedély nélkül Weboldalaink látogatása szigorúan tiltott minden olyan személy részére, akik munkaviszonyban, vagy más közvetlen kapcsolatban állnak - Cégünkön kívül - más ügyviteli szoftvereket fejlesztő, vagy forgalmazó cégekkel.

Weboldalainkon történő Regisztráció tiltott minden olyan e-mail címmel, amely ideiglenes, eldobható e-mail cím.

Szolgáltatásunk használatához lehetőség van regisztrálni a https://app.holaszamla.hu címen, amely a Szolgáltatás igénybevételének a feltétele.

A HolaSzámlához tartozó Regisztráció megkezdéséhez a Felhasználó az elérhető linkre kattintva kezdheti meg a műveletet. Ezt követően a Felhasználó megadja a felhasználói és cégadatokat.

Szolgáltatásunk használatához a regisztrált Felhasználónak be kell jelentkeznie Weboldalunkon, hogy azonosítsa magát.

A Szolgáltatás használata során a Felhasználó különböző adatokat vihet fel a rendszerbe, amelyek megadása opcionális és bármikor törölhető.

Felhasználó Meghívót küldhet általa megadott másik fél részére, hogy ő is csatlakozni tudjon a Felhasználó fiókjához. A Meghívott a Regisztrációt követően válik Felhasználóvá.

A Meghívott-tól származó hozzájárulás beszerzése Felhasználó feladata és kötelessége.

Felhasználó vállalja, hogy a Szolgáltatás használatához szükséges NAV kódokat csak abban az esetben adja meg, amennyiben jogosult rá, engedélye van az azokhoz való hozzáférésre.

A Szolgáltató nem köteles előzetes Regisztrációt biztosítani bármely Weblaplátogató számára, joga van egyoldalúan eldönteni a Regisztráció lehetőségének biztosítását.

6.4 Alkalmazás használatának megrendelése

Regisztrációt követően van lehetőség valamely díjköteles Szolgáltatás megrendelésére, amelyhez a számlázási adatok megadására van szükség.

Felhasználó megrendelheti a kiválasztott szolgáltatáscsomagot, melyben foglaltak igénybevételére a díjfizetés után lesz jogosult.

6.5 Próbaidőszak

A Szolgáltatások egy része Előfizetési díj nélkül is igénybe vehető egy meghatározott időszak alatt, amennyiben arra a Szolgáltató lehetőséget biztosít. Ezen időszak lejárta után, ha az adott Ügyfél nem köt Előfizetési Szerződést a Szolgáltatóval, a Szolgáltató jogosult a Szolgáltatások elérhetőségét korlátozni vagy teljes egészében felfüggeszteni.

A Szolgáltató a saját egyoldalú döntése alapján bármikor jogosult a Próbaidőszak megváltoztatására, visszavonására.

A Próbaidőszak kizárólag az Alkalmazás vásárlás előtti kipróbálására szolgál. A Próbaidőszak alatt nyújtott Szolgáltatásokat és az azokon keresztül megszerzett adatokat tilos üzleti célra használni.

6.6 Fizetés

Az Előfizetési díj Ügyfél általi megfizetése az adott Előfizetési időszakban előre esedékes. A Felhasználó a felkínált fizetési módok közül választhat. A Szolgáltatás árának megfizetése után legfeljebb néhány munkanapon belül jóváírja azt a Szolgáltató. A Weblapon feltüntetett árak - amennyiben külön nincs jelezve - nettó árak, melyek az áfát nem tartalmazzák. A Weblapon feltüntetett előfizetési díjak cégenként értendőek.

Bankkártyás és átutalásos fizetés esetén az Előfizetési díjak Ügyfél részéről történő megfizetése a SimplePay szolgáltatás üzemeltetőjén, az OTP Mobil Szolgáltató Kft.-n (Cg. 01-09-174466, székhely: 1143 Budapest, Hungária körút 17-19.) keresztül történik.

 • A Felhasználó az Alkalmazáson keresztül a SimplePay szolgáltatás felületén adhatja meg azon bankkártya adatait, mellyel az Előfizetési díjakat megfizeti a Szolgáltató részére, illetve átutalásos fizetés esetén a SimplePay felületén jelennek meg az átutaláshoz szükséges információk.
 • A Felhasználó kötelessége, hogy a megadott bankkártya érvényes legyen, valamint a szükséges összeg a bankkártyán rendelkezésre álljon.
 • Szolgáltató kijelenti, hogy a megadott bankkártya adatait rendszereiben nem rögzíti vagy tárolja, azokhoz hozzáféréssel semmilyen módon nem rendelkezik.
 • A SimplePay Általános Felhasználó Feltételei szintén az alábbi linken érhetőek el: https://simplepay.hu/vasarlo-aff/

A Szolgáltató az Előfizetési díj megfizetését követően e-mailt küld, mely alapján a Szolgáltatás aktiválható.

Az Előfizetési díj megfizetését követően a Szolgáltató számlát állít ki, melyet az Ügyfél részére elérhetővé tesz az Alkalmazásban.

6.7 Előfizetői szerződés megszűnése

Az Előfizetési Szerződés határozatlan időre jön létre.

Felhasználó felmondhatja a az Előfizetési Szerződést az Előfizetési Időszak végéig terjedő felmondási idővel, melyet írásban kell jeleznie a Szolgáltató felé. A Szolgáltató 30 napon belül teljesíti azt. A Felhasználó saját céges adatait törölheti az Alkalmazásba történő bejelentkezést követően.

Amennyiben az Előfizetési díj nem kerül megfizetésre az Ügyfél által, az Előfizetés automatikusan megszűnik.

Az Előfizetési Szerződés megszűnése esetén az Ügyfél által a tárgyidőszakra már megfizetett Előfizetési díj összege nem kerül visszatérítésre.

7. Kapcsolattartás, értesítések

Cégünkkel Weboldalunkon keresztül Ügyfeleink és leendő Ügyfeleink vagy azok megbízottai kapcsolatba léphetnek, hogy információt kérjenek vagy közöljenek.

Felhasználó elfogadja, hogy kizárólag céges e-mail címét adja meg a Regisztráció során. Amennyiben ezzel ellenkezőleg, magánszemély e-mail címét használja, úgy ennek esetleges következményeit a továbbiakban a Felhasználó magára vállalja.

Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Weboldal vagy az Alkalmazás funkcióinak használata közben a megadott e-mail címére rendszerünk automata visszaigazoló levelet küldhet, mely nem tekinthető kéretlen levélnek.

Felhasználó számára, az általa megadott e-mail címre a Szolgáltató automatikus üzeneteket küldhet, melyek az Alkalmazás használatából adódó információkat tartalmazhatnak. Ezen üzenetek esetenként bizalmas információkat is tartalmazhatnak, melyek illetéktelenhez kerülése esetén a Szolgáltatót semmilyen felelősség nem terheli.

Cégünk elektronikus vagy postai formában küldhet rendszeresen reklámanyagot, amennyiben Felhasználó elérhetőségét számunkra elérhetővé tette. Ez a felhatalmazás bármikor visszavonható.

Cégünk bizonyos időközönként olyan e-maileket is küldhet a Felhasználónak, amelyekben a kért termékhez vagy Szolgáltatáshoz kapcsolódó információkról tájékoztatja, vagy az Alkalmazás felhasználásával, fejlesztésével, frissítésével, törvényi szabályozásával kapcsolatos újdonságokról, vagy aktuális ajánlatokról szól, de kérés alapján bármikor töröljük levelezési listánkról.

A Felek az Előfizetéssel kapcsolatban a másik fél felé tett nyilatkozataikat kizárólag írásban és magyar nyelven tehetik meg.

8. Szellemi tulajdonhoz fűződő jogok

A Szolgáltató kizárólagos szellemi tulajdonát képezi a HolaSzámla Alkalmazással kapcsolatban a Szolgáltató által létrehozott valamennyi szellemi alkotás (szoftver, adatbázis, know-how stb.) és a Weboldalon található valamennyi tartalom szerzői jogvédelem alatt áll.

A Szolgáltató Weboldalain található információk és adatok (különös tekintettel az alábbiakra, de nem kizárva más lehetőséget sem: szövegek, nevek, kifejezések, szövegrészletek, képek és grafikák, elgondolások, letölthető fájlok, programok) bármilyen módon történő felhasználásához, tárolásához, terjesztéséhez, másolásához Szolgáltató előzetes írásos hozzájárulása szükséges, jogosulatlan felhasználásuk jogszabályba ütközik.

Weboldalainkon keresztül, vagy az azon feltüntetett e-mail címet használva a Szolgáltató részére juttatott bármely információra, ötletre vagy koncepcióra cégünk jogosultságot szerezhet, azt Cégünk szabadon felhasználhatja. Cégünkről, szoftvereinkről, ügyfélszolgálatunkról leírt véleményeket referenciaként felhasználhatjuk és terjeszthetjük.

A HolaSzámla szellemi tulajdonhoz fűződő bármely jogának a megsértése a jelen ÁSZF alapján súlyos szerződésszegésnek minősül.

9. Adatkezelés

9.1 Általános adatkezelési információk

A Felhasználók személyes adatainak kezeléséről az Adatkezelési Szabályzat rendelkezik, amelyet a Weblaplátogató a Weboldalra belépéskor köteles elfogadni, és amely a Weboldalon folyamatosan elérhető.

Felhasználó a Regisztrációkor az Adatkezelési Szabályzat elfogadásával hozzájárul a nem személyesnek tekinthető adatai kezeléséhez, számlái és nyugtái kezeléséhez, melyek a Szolgáltató által üzemeltett felhő alapú adatbázisba bekerülnek.

Weblaplátogató személyes és nem személyes adatainak megadásával hozzájárul ahhoz, hogy Szolgáltató ezen adatokat kezelje.

Weblaplátogató a NAV kódok megadásával hozzájárul ahhoz, hogy a NAV kódokat és az Alkalmazás működéséhez szükségesek NAV által kezelt adatokat a Szolgáltató kezelje.

9.2 Adatbiztonság

Adatkezelő az általa kezelt adatokat számos olyan intézkedéssel védi, amely megfelel a kor követelményeinek és az általában elvárható gondosságnak. A védelem kiterjed az adatok kezelésére vonatkozó szabályzatok (jelen szabályzat, belső szabályzatok, adatvédelmi oktatás) kidolgozására és betartatására, infrastrukturális védelmekre (biztonságos szerverpark, másodlagos áramforrások, 24 órás őrszolgálat, tűzjelző berendezések) és olyan technológiai megoldások (https, ssl, titkosított tárolás, csrf védelem, stb.) alkalmazására, amely biztosítja a védelmet a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, sérülés, törlés, megsemmisítés, elérhetetlenné válás ellen.

9.3 Titoktartás

Weblaplátogató a jelen ÁSZF elfogadásával vállalja, hogy titokban tart, és nem használ fel semmilyen, a HolaSzámla igénybevétele során, azzal összefüggésben megszerzett Üzleti Titkot.

Üzleti Titoknak minősül a Szolgáltatóhoz, illetve az Alkalmazáshoz kapcsolódó minden olyan információ, amelynek jogosulatlan személyek által történő megszerzése, hasznosítása, másokkal való közlése vagy nyilvánosságra hozatala a Szolgáltató jogos pénzügyi, gazdasági vagy piaci érdekét sértené vagy veszélyeztetné.

A Weblaplátogató tudomásul veszi, hogy a titoktartási kötelezettség időbeli korlátozás nélkül terheli. A titoktartási kötelezettségnek a megsértése a jelen ÁSZF céljából súlyos szerződésszegésnek minősül.

Felhasználó adataihoz kizárólag Cégünk azon munkavállalói jogosultak hozzáférni, akiknek ez munkakörük ellátásához szükséges. Ezügyben őket titoktartási kötelezettség terheli, tudomásukra jutott személyes adatokat és egyéb információkat kötelesek bizalmasan kezelni, védeni és nem hozzáférhetővé tenni más személy részére.

10. Panaszkezelés

10.1 Szolgáltatóhoz bejelentett panasz

A Szolgáltatással kapcsolatban felmerülő panaszok kezelését a Szolgáltató látja el a panaszkezeles@holaszamla.hu e-mail címen.

A Szolgáltató minden esetben nyilvántartásba veszi és a lehető leghamarabb kivizsgálja az Ügyfelek panasztételét.

Nem minősül panasznak, ha az Ügyfél Előfizetési szerződésével kapcsolatos kérelmet, véleményt fejt ki.

A panaszt benyújtó Ügyfél adatait a Szolgáltató az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek, továbbá az Adatkezelési Szabályzatban rögzítetteknek megfelelően kezeli.

10.2 Személyes adatokkal kapcsolatos panasz

Felhasználói jogait ért sérelem kezelése céljából, amennyiben a Szolgáltatóval való kapcsolatfelvétel nem vezet eredményre, és úgy ítéli meg, hogy a személyes adatok kezelése megsérti a GDPR és a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályok rendelkezéseit, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz vagy bírósághoz fordulhat.

A hatóság elérhetőségei:

 • Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
 • Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
 • Postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9.
 • Weblap: https://naih.hu/
 • Telefon: +3613911400
 • E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

10.3 További panasz

Amennyiben a fentieken kívüli panaszt kíván megfogalmazni a Felhasználó, azt az illetékes Cégbíróságnál teheti meg:

 • Kecskeméti Törvényszék
 • Cím: 6000 Kecskemét, Rákóczi út 7.
 • Weblap: https://kecskemetitorvenyszek.birosag.hu/
 • E-mail: kecskemetitvsz@birosag.hu

11. Záró rendelkezések

A jelen ÁSZF-re és az Előfizetési Szerződésre a magyar hatályos jogszabályok rendelkezései irányadóak.

Amennyiben a jelen ÁSZF bármely rendelkezése érvénytelenné, jogszerűtlenné vagy kikényszeríthetetlenné válik, az a fennmaradó rendelkezések érvényességét, jogszerűségét és kikényszeríthetőségét nem érinti.

A Szolgáltató mindent elkövet annak érdekében, hogy a jelen ÁSZF-ből, illetve a közte és az Ügyfél között létrejött Előfizetési Szerződésből eredő bármilyen nézeteltérést, jogvitát a Felek bíróságon kívül rendezzék. Amennyiben az esetleges jogvita tárgyalásos úton nem rendezhető, a jogvitában a hatályos perrendtartási szabályok szerint hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróságok kizárólagosan jogosultak eljárni.